AMATØRKULTURPOLITIKK

Webredaktør
21/06/2017 10:33

Som paparplyorganisasjon for amatørkulturlivet i Bergen skal Amatørkulturrådet informere og påvirke politikere og kulturadministrasjon. 11. september er det valg. Les mer

I Amatørkulturrådets fredagsbrev har vi invitert de politiske partiene  til å svare på spørsmål om Amatørkultur. Under kan du lese om amatørkulturpolitikken til Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt. Gjør deg opp en mening – og stem på det partiet som har den BESTE amatørkulturpolitikken!

Beate Husa, leder i Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland Fylkeskommune og 4. kandidat på Hordaland KrF sin liste:


Hvordan skal man stimulere og utvikle amatørkultur?
– Det er fantastisk at så mange bruker tid og ressurser på amatørkultur av alle typer. Dette er til glede både for de som er med og engasjerer seg og for de som får nyte godt av amatørkulturen, enten det er gjennom å være tilskuere på ulike arrangement eller å få tilgang til kompetanse og kunnskap om mye og mangt.
Det er viktig for oss i KrF både å ha innsikt i det som rører seg av amatørkultur, heie på de som står på og legge til rette for at amatørkulturen kan få utvikle seg og vokse.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– KrF mener at vi politisk må vise interesse og engasjement for amatørkulturen og bidra til at de som legger ned den store innsatsen blir sett og hørt. Ulike støtteordninger bør videreutvikles, og det bør gjøres så enkelt som mulig å søke om tilskudd. Det innebærer både å gjøre ordningene godt kjent og gjøre skjema og rapportering så lite ressurskrevende som mulig. Vi ønsker å jobbe for at amatørkulturen får enda bedre kår gjennom at amatørkulturen får dekkes sine behov for lokaler av rett kvalitet og størrelse.

Hvordan kan staten være med å støtte amatørkultur som typisk foregår lokalt i kommunene?
– Spillemiddelordningen bør videreutvikles slik at en del av pengene går til bygging og forbedring av lokale og regionale kulturbygg. Nå har ordningen et hovedfokus på idrett og friluftsliv.

Vil dere arbeide for at det opprettes flere Amatørkulturråd, slik idretten har organisert seg?
– KrF ser på oppretting av Amatørkulturråd slik en har idrettsråd som en veldig god modell. Dette vil kunne bidra til en større helhetstenkning og en mer målrettet prioritering av støtte og midler.

 Hva blir bedre om DERE får legge politikken for amatørkultur de neste fire årene?
– KrF har et stekt engasjement for frivilligheten, og har jobbet mye med å få momsfritak for frivillige organisasjoner. Vi ønsker at midlene som amatørkulturen har til rådighet i så stor grad som mulig skal brukes til det formålet de ulike organisasjonene setter. KrF mener amatørkulturen gjør et fantastisk arbeid til glede for mange, og vil arbeide for å legge enda bedre til rette for at den kan få blomstre. Vi ønsker å være lydhør for hvilke behov som er, og ha lave terskler for å komme med ønsker og innspill. Vi mener det er tid for å kulturløft i forbindelse med den frivillige kulturen og har nedfelt dette i vårt nye stortingsprogram. Det skal følge en systematisk budsjettøkning med denne satsingen.