Amatørkulturpolitikken

Webredaktør
31/05/2019 15:03

I Amatørkulturrådets Fredagsbrev frem til valget 9. september har vi invitert de politiske partiene til å svare på spørsmål om amatørkultur. Les mer

Ove Sverre Bjørdal er 1. kandidat for Senterpartiet.

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Kulturen har en egenverdi og skal øke livskvaliteten til den enkelte, forbedre folks psykiske helse og bidra til å forebygge kriminalitet. Bergens mange frivillige organisasjoner skaper et rikt kultur- ­ og idrettsliv, og legger grunnlaget for utvikling av gode nærmiljøer med meningsfylte aktiviteter. Senterpartiet vil støtte og stimulere kulturlivet i Bergen på en måte som styrker byens unike og særpregede kultur og dets mange rike tradisjoner gjennom ulike tiltak rettet mot amatørkulturen og frivillig sektor.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Styrke kulturhus drevet av frivillige organisasjoner, sikre øvingslokaler til de som trenger det og gi driftsstøtte til scener og kulturhus som er åpne for amatørkulturen
– Øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner, og da spesielt foreninger drevet av og for ungdom.
– Sikre frivillige lag- og organisasjoner bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser, blant annet som høringsinstanser.
– Tilrettelegge alle kulturinstitusjoner for funksjonshemmede ved å gjøre dem universelt utformet.
– Lag og organisasjoner skal ha god tilgang til å presentere seg på steder der det ikke er andre naturlige offentlige møtesteder f. eks. kjøpesentra.
– At kommunen skal bidra til at ungdom i frivillige lag og organisasjoner får økt kunnskap om ledelse og økonomiforvaltning.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Senterpartiet har vært pådrivere for kulturhus i alle bydelen gjennom mange år, slik også for Fyllingsdalen. Huset er planlagt plassert på tomten som fylkeskommunen i dag bruker til kollektivterminal. Denne blir frigjort når bybanen er ferdig. Områdeplanen kommer i 2020.Dette kan utvide arealet. Vi håper at kulturhuset kan bli realisert så raskt bybanen er ferdig, dvs. kring 2023.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Vi ønsker at bydelstyrene skal bli aktive pådrivere og påvirkere ved at det tildeles midler som disse fordeler til ulike tiltak lokalt. Videre ønsker vi å reversere nedbyggingen av kulturkontorene i bydelene og knytte disse opp mot bydelsstyrene. Vi har foreslått dette i bystyret, men har til nå blitt nedstemt. Det er bydelsstyrene som vil ha best oversikt over hva som skjer lokalt. Disse vil derfor kunne stimulere og binde sammen aktivtiter bedre enn en sentral kommuneledelse kan.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Vi ønsker å styrke kommunens tilrettelegging for amatørkulturen gjennom støtte til lokale for amatørkulturen, samt utleie av kommunale bygg. Vi vil gi støtte til ulike lag og organisasjoner som bygger opp om amatørkulturen, særlig for barn og unge og andre ressurssvake grupper. Vi vil stimulere bredden både for at flere skal få ta del, men også for å skape grobunn for at talent skal få utvikle seg. Også profesjonelle startet som amatører en gang.

 

Mona Høgli er 2. kandidat og svarer på vegne av partiet MDG.

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Alle skal kunne engasjere seg i kulturlivet, kunstneriske uttrykk er en sentral del av et levende demokrati og meningsfulle liv, immaterielle verdier som kultur må få større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende, materielt forbruk. MDG vil arbeide for at det er en lav terskel for å kunne både skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk, på tvers av nasjonaliteter og generasjoner.  
Vi vil støtte institusjoner der kulturer møtes og samarbeider, for eksempel Fargespill og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS). Gjennom direktevalgte bydelsstyrer vil vi sikre lokal makt over de ressursene kommunen skal bidra med til amatørkulturen, 

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Mangel på øvingslokaler er en hemsko for mange. Vi vil sikre rimelige øvingslokaler. Vi vil også i større grad åpne opp offentlige bygninger som skoler til bruk for organisasjoner i lokalmiljøet. Kulturskole er viktig for å gi barn og unge et fundament for å uttrykke seg gjennom ulike kunstuttrykk. Vi vil styrke tilbudet og sørge for at kulturskolen er mangfoldig, rimelig og holder et høyt faglig nivå.
Bibliotekene er viktige kulturformidlere, og MDG vil legge til rette for at bibliotekene kan fylles med ulike typer innhold slik at de får tilbud som flest mulig av innbyggerne kan ha glede av, her vil amatørkulturen ha en viktig funksjon.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Vi har ikke satt en dato, men i vårt program står følgende: «Fyllingsdalen er den eneste bydelen som ikke har et kulturhus, og vi vil arbeide for å få realisert det vedtatte kulturhuset i Fyllingsdalen så snart som mulig.»  

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– MDG har programfestet at vi vil opprette direkte folkevalgte bydelsstyrer med egne bydelsbudsjetter og innflytelse over saker som gjelder kultur, fritid og bomiljø. Det er beboerne selv som best vet hvordan lokalmiljøet fungerer, og vi vil gi bydelsstyrene ansvar og myndighet til å vedta hvordan kulturlivet skal utvikle seg. 

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Hvis MDG får bestemme, vil Bergen bli en blomstrende kulturby der kulturen vises i gatene gjennom åpen scene for musikere og andre kunstnere i byrommet, mer gatekunst og levende lokalmiljø der offentlige bygninger åpnes opp til bruk for amatørkulturlivet. Bydelsstyrene får ansvar for budsjetter og kan støtte lokal amatørkultur. Det vil være rimelige og gode tilbud i kulturskolen. Vi vil også styrke estetiske fag i skolen, det er også med på å synliggjøre hvor viktig det er for mennesker å uttrykke seg kunstnerisk.
Klima og miljø og kultur henger sammen. Vi vil arbeide for å få mest mulig miljøvennlige kulturarrangement og vi vil stille miljøkrav til arrangører for å få festivalstøtte.  

 


Tallak Rundholt er politisk rådgiver for kulturbyråd Julie Andersland og svarer på vegne av partiet Venstre:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Venstres kulturbyråd Julie Andersland har hatt ansvaret for å lage den gjeldende amatørkulturplanen. Vi i Venstre er stolte av denne planen og vil prioritere å gjennomføre den. 
Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Det viktigste er å gjennomføre Amatørkulturplanen og følge opp med konkrete bevilgninger i budsjettene. 
Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk
– Forhåpentligvis så snart som praktisk mulig, bare området blir frigjort etter at byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er ferdig.
Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Venstre har lenge kjempet for at bydelsdemokratiet skal gjeninnføres. Vi er overbevist om at det vil gjøre at flere kommer til å delta i lokaldemokratiet og at det blir enklere for lokale aktører å bli hørt 
– Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Venstre vil fortsette med den politikken vi fører for amatørkulturlivet nå, med ambisiøse planer og større budsjetter til amatørkulturtiltak.