Amatørkultur på skolene


En gjenganger i henvendelser fra medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet er små og store utfordringer med å bruke skolebygg til amatørkulturaktivitet. Bystyret vedtok 22. september den nye Skolebruksplanen og Amatørkulturrådets innspill la blant annet vekt på at amatørkulturens ønsker og behov må tas hensyn til i nye og rehabiliterte skolebygg:

1. Skolebruksplanen må se på mulighetene som ligger i å gjøre fremtidige rehabiliterte og nybygde skolebygg til arenaer som i langt større grad er tilgjengelig for flere grupper enn bare skoleelever. Bergen kommune må kartlegge hva som finnes av både «kjente» og «ukjente» kulturaktører og frivillige organisasjoner i skolens nærmiljø. Se på om et nytt skolebygg kan bli et samlingssted for alle generasjoner med mange ulike aktiviteter etter skoletid. Gode møtesteder i nærmiljøet er utvilsomt et stikkord for å både kunne styrke amatørkulturorganisasjoner, men også for å kunne skape mindre avstand mellom generasjoner, ulik sosial bakgrunn og få til et større mangfold. Møteplasser i nærmiljøet vil også være den «korteste veien» for å kunne nå ut til strøkets innbyggere med informasjon.

2. Nye skolebygg bygges i nærmiljøene. Derfor vil det å tilrettelegge noen skoler som møteplasser i nærmiljøet, være et godt tiltak som kan prøves ut i noen bydeler. Et samarbeidsforum mellom skole, institusjoner, velforeninger og organisasjoner, kan koordineres av bydelskulturkontorene med mål om å skape aktivitet sammen i og rundt skolene.

3. Bergen er en 951 år gammel by og det er mye kulturhistorie og læring knyttet til alle bydeler og nærmiljøer i kommunen. Bergen har mange aktive historielag som vil kunne gi barn og unge spennende innblikk i eget nærmiljø. Historielag finnes i de fleste bydeler og et godt tiltak vil være at de nye skolebyggene i større grad kan knyttes opp til byens historielag med gode arenaer for kulturhistorisk formidling.

4. En «enkel», men likevel uforløst sak gjennom mange år, er behovet for lagerrom til alle som bruker skolebyggene til aktivitet og øvinger. Dette gjelder spesielt de utstyrskrevende aktivitetene til musikkorps (instrumenter m.m.) og kor (notestativer, piano m.m.) Nye skolebygg må planlegges med lagerrom til de frivillige organisasjonene. Fellesarealer som inne- og utendørs amfier, musikkrom og gymnastikksaler, må alle planlegges med tanke på flerbruk. Til øvinger, aktivitet og arrangementer/forestillinger. Bedre fleksibilitet og enklere bruk oppnås også når rom og areal i skolebyggene plasseres slik i byggene, at man ikke trenger å «åpne» hele skolebygget, når behovet er et begrenset område. (Direkte adgang utenfra til for eksempel skolens innendørs senter/amfi).

5. Det vil være en stor gevinst for amatørkulturen at det samhandles på tvers av byrådsavdelinger og etater (kultur, skole, idrett og eiendom) når skoler rehabiliteres. Videre må det være en uttalt målsetting at alle nye skolebygg tilrettelegges for aktivitet etter skoletid. Brukermedvirkning fra amatørkulturlivet i en tidlig planleggingsfase må nevnes spesielt.

Den nye Skolebruksplanen har tatt med disse innspillene fra Amatørkulturrådet og planen er vel verdt å studere for alle Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner som bruker skolebygg til sin aktivitet. Bergen kommunes Skolebrukspan 2021- 2030 lastes ned her.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan