Amatørkulturpolitikken

Beate Husa er 2. kandidat og ordførerkandidat for Krf:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
KrF vil legge til rette for at de som utøver kultur på fritiden skal ha best mulige kår. Bergen er rik på amatørkultur, enten de er kor, gatekunstnere, musikere og annet – og det vil KrF legge til rette for at vi fortsatt skal være. Denne kulturen kommer nedenfra og det er ikke mulig å «vedta» hvordan den skal se ut eller utvikle seg, men KrF vil legge til rette for at amatørkulturen skal få vokse og blomstre i Bergen.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– For det første vil KrF sørge for gratis lokaler til utlån i alle bydeler for å gjøre det enklere å ta del i amatørkultur. For det andre vil vi satse på barn og unge gjennom kulturskolen. Vi vil gi gratis utlån av instrumenter i kulturskolen, øke støtten slik at alle barn som søker får plass, og gjøre den synligere ved å gi gratis prøvetimer til alle førsteklassinger. Dessuten vil vi gi alle barn mellom 6 og 18 år et fritidskort som kan brukes på kulturskolen. Et tredje og mer overordnet tiltak er å gjennomgå dagens kulturbevilgninger for å sikre at de når flest mulig.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Etter over 40 års ventetid er det på høy tid at kulturhuset i Fyllingsdalen kommer på plass. I byråd har vi satt av tomt, og så snart bybanebyggingen er ferdig i 2022/2023 skal arbeidet med kulturhus på kollektivterminalen ved Oasen starte opp.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Bydelsstyrene vil bli sittende tett på alt som foregår i bydelene. Det er ikke helt avklart hvordan disse vil jobbe og hvilket ansvar de skal ha, men det er foreslått at disse kan få ansvar for å dele ut tilskudd til kulturarbeid i bydelene. Det kan være en god ide – spesielt ettersom mye av den mangfoldige amatørkulturen i bydelene gjerne kan gå under radaren når støtte skal utdeles.  

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
Med KrF i førersetet skal amatørkulturen løftes. Vi er opptatt av å bruke ressursene på en måte som kommer flest mulig til gode. Vi ønsker spesielt å satse på kultur for barn, og jeg tror at KrF-byen Bergen vil bli en spennende og god kulturby for barna.

 

Trym H. Aafløy er 1. kandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Det er mange gode punkter i amatørkulturplanen som kan videreføres. En videre styrking av Kulturskolen gir et godt fundament for rekruttering til amatørkulturen. Det er en berikelse for alle mennesker i alle aldre til å utvikle seg personlig gjennom like former for kunst- og kulturaktiviteter. Samspill på tvers av aldersgruppe vil også bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn der man bryter ned barrierer og skillelinjer, og skaper inkluderende arenaer for alle. Innvandrerbefolkningen må også søkes inkludert på alle kulturarenaer.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Det er uttrykt mangel på øvingssteder for amatørkulturforeninger av ulike kategorier. Vi ønsker å se på mulighetene til å i større utstrekning å benytte kommunale bygg, først og fremst skoler, til amatørkulturaktiviteter.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Man har landet på tomt på kollektivterminalen v/Oasen (når denne flyttes). Der er satt av noe midler i budsjett og økonomiplan 2019-2021. Dette vil vi følge opp. Fremdriften må trolig sees i sammenheng med ferdigstillelse av bybanen til Oasen. Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen VIL følge opp ambisjonen, og være en pådriver for å fullføre kulturhuset til glede for alle innbyggerne i bydelen.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Det er kommet en del innspill på hva bydelsstyrene kan jobbe med. Amatørkultursektoren kan være et egnet område for mer lokalpolitisk innflytelse.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Vi vil se amatørkultur som en naturlig del av lokalsamfunnet, og ikke som en isolert virksomhet. Styrking av kulturskolen vil være en viktig faktor. Også utvide bibliotektilbudet, og styrke arenaer for øving og trening innen ulike felt av amatørkulturvirksomhet.

 

Eivind Hermansen er 4. kandidat og sitter i Bystyret for Høyre:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
-Vi vil videreutvikle amatørkulturbyen Bergen ved å sørge for at barn og unge tidlig opplever kultur for å vekke deres interesse og gi kulturen spillerom til å utvikle seg. Vi vil styrke Amatørkulturrådet og frivillige organisasjoner på amatørkulturfeltet slik at de har bedre muligheter for å lykkes i sitt arbeid. Vi tror at samspillet mellom det profesjonelle og amatørkulturlivet er viktig å få videreutvikle amatørkulturbyen Bergen.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– De to viktigste punktene politikerne kan gjøre noe med er gode øvings -og lagerlokaler som tilfredsstiller kulturlivets behov og gode og forutsigbare støtteordninger.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Det er avgjørende å få fortgang på dette prosjektet slik at Fyllingsdalen kan få et sårt etterlengtet kulturhus. Arbeidet med å gjennomføre dette prosjektet vil ha høy prioritet om vi skulle få muligheten til å styre byen etter valget. Det er dog vanskelig å sette en absolutt dato for når vi mener det bør være ferdig, tomten må først frigjøres i forbindelse med arbeidet med Bybanen.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Bydelsstyrer kan ta en mer lokal rolle i sin egen bydel og vi mener det er naturlig at bydelsstyrer kan få overført noe ansvar for tildeling av støtte til kulturtiltak i egen bydel.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
-I vårt program for neste periode har vi vedtatt en rekke tiltak som vil styrke amatørkulturlivet. Noen høydepunkter av disse punktene er:

  • innføre søskenmoderasjon i kulturskolen
  • stille kommunale skolebygg til disposisjon for lokale aktiviteter på kveldstid og i helgene
  • sikre nye og bedre lokaler for Bergen kulturskole i sentrum
  • styrke Amatørkulturrådet og frivillige organisasjoner og aktører innen amatørkulturfeltet

 

Lubna B. Jaffery er gruppeleder og svarer på vegne av Arbeiderpartiet:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
 Arbeiderpartiet vil at kulturbyen Bergen skal ha et allsidig kulturtilbud med høy kvalitet, som er tilgjengelig for alle! Skal vi oppnå dette må vi sikre gode rammebetingelser for amatørkulturen. Først og fremst må vi sørge for god og kontinuerlig oppfølging av den nylig rullerte amatørkulturplanen. Her ligger det mange gode tiltak på alle områdene innenfor amatørkulturfeltet.  Samtidig er det viktig med en god og løpende dialog mellom amatørkulturen og kommunen. Et annet viktig moment er samspillet med øvrige kulturaktører. En god kulturby forutsetter at amatørkulturen, den profesjonelle kulturen og kommunen jobber mot samme mål.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Det er avgjørende at politikere ser viktigheten av amatørkulturens rolle i byen vår, og viser reell vilje til å legge forholdene til rette for amatørkulturen. Videre vil også her peke på viktigheten av den gode dialogen mellom politikere og de ulike aktørene innenfor amatørkultueren. Dette sikrer at man får vite «hvor skoen trykker» til enhver tid, og gir det beste grunnlaget for en felles utvikling av amatørkulturbyen Bergen.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Vi er i vårt program klare på at dette skal prioriteres. Vi har et klart mål om oppstart i 2020-2021.  Dersom dette lar seg gjøre, vil det innen få år stå et flott kulturhus klart til bruk ved Oasen! Vi kan forsikre om at dette har høy prioritet hos det sittende byrådet!

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Den nye bydelsreformen er fremdeles i «støpesjeen», men dette gir muligheter for amatørkulturen! De nye bydelstyrene vil naturlig nok ha en sterkere bydelstilknytning enn dagens bystyre. Dermed vil de kjenne de lokale amatørkulturaktørene bedre, og slik være bedre egnet til å ha inneha en ombudsrolle for dem. Videre vil de nye bydelsstyrene også få noen oppgaver som er relevante for kulturlivet i bydelen, herunder tildeling av tilskudd til lokale kulturtiltak og utdeling av en lokal kulturpris. Det legges også opp til et tett samarbeid mellom de lokale kulturkontorene og de nye bydelsstyrene.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Kultur har vært svært viktig for det sittende byrådet bestående av Ap, KrF og V. Dette har vi vist, blant annet gjennom gode tiltak i rulleringen av Amatørkulturplanen. Vi kommer til å følge opp tiltakene i planen og fortsette å oppfylle målsetningene i byrådsplattformen om å sikre både amatørkulturen og det profesjonelle kulturlivet gode og forutsigbare rammevilkår. Videre er vi særlig opptatt av barn og unges muligheter til å oppleve kultur, og vil derfor fortsette å satse på kulturskolen, både når det kommer til kvalitet og bredde. Bergenserne skal være trygge på at et byråd ledet av Ap kommer til å legge forholdene til rette for amatørkulturen.

 

Sofie Marhaug er førstekandidat og svarer på vegne av for Rødt:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Rødt ønsker å bygge videre på Amatørkulturplanen (2018-2027) til Bergen kommune, og å fornye og justere den i samråd med aktører fra amatørkulturen i Bergen. I tillegg mener vi at det er viktig å styrke noen av institusjonene som bidrar til å sikre gode vekstvilkår for amatørkultur så vel som profesjonell kunst og kultur. Dette gjelder særlig Kulturskolen, der vi ønsker oss flere plasser for å kutte i køen, i tillegg til at vi mener prisen bør justeres og at Kulturskolen på sikt bør bli gratis.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– I tillegg til å bygge videre på Amatørkulturplanen, og å styrke Kulturskolen, vil Rødt også støtte kulturkontorene i bydelene. Ved siden av å styrke disse institusjonene, er det også viktig at politikerne støtter musikkorps, husflidslag og andre mindre musikk- og kunstorganisasjoner. Det er lett å glemme mindre ikke-institusjonaliserte grupper, og dette er en felle politikerne må passe seg for. Det skal være mulig å drive med kunst og kultur på fritiden, og at disse aktivitetene får gode vilkår. Det viktigste politikerne kan gjøre for å få dette til, er å lytte til gruppene som organiserer amatørkulturen og sikre disse gode nok økonomiske rammer samt egnede lokaler når dette trengs. 

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Snarest mulig. Rødt har hele tiden støttet å bygge kulturhus i Fyllingsdalen, og vil fortsette å arbeide for å at kulturhuset skal bli en realitet i løpet av den kommende bystyreperioden.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Rødt mener at bydelsstyrene er en positiv mulighet til å gi amatørkulturen bedre vilkår, fordi bydelsstyrene kan bringe politikken nærmere kommunens innbyggere og organisasjoner. Vi ønsker å invitere relevante grupper inn i bydelsstyrene: Terskelen skal være lav for å delta i lokaldemokratiet. I tillegg mener vi at det vil være lurt å knytte kulturkontorene til de nye bydelsstyrene, slik at disse kan bidra til å styrke kulturpolitikkens plass i bydelene.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Rødt støtter en forutsigbar og godt nok finansiert kulturpolitikk i Bergen, som lytter til aktuelle kunst- og kulturaktører — både profesjonelle og amatører. Vi mener at de to gruppene noen ganger har sammenfallende interesser, og andre ganger ikke. Det viktigste er at politikerne klarer å tilrettelegge for at begge kan får gode vilkår i byen vår. Én felles interesse er for eksempel gode lokaler (f.eks. kulturhus og kulturkontorer i alle bydelene), men også Kulturskolen er et tilbud som både skal stimulere til amatørkultur så vel som profesjonell kunst og kultur. 

 

Andreas Madsen Berg er 5. kandidat og svarer på vegne av SV.

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Amatørkulturen er grunnfjellet for kulturlivet i Bergen. SV mener det er viktig å skape gode rom for at unge skal kunne engasjere seg i amatørkulturen. For å skape et slik engasjement så ønsker vi å styrke arrangementer for unge i bydelene og at alle bydeler skal ha sitt eget kulturhus.  SV vil også skape flere frie arealer til utøvelse av kunst og kultur i alle former. Dette har vært vårt fokus både gjennom behandlingen av Ekserserhuset og fremtidige kulturareal på Kjødetomten.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for amatørkulturen er å tilrettelegge for et enklere liv. Gjennom god informasjon og bistand med navigasjon i verden av tilskuddsordninger både lokalt og nasjonalt. SV mener også at det er viktig at kommunen stiller opp som en tilrettelegger for at offentlige bygg kan brukes aktivt av de som har behov for det. Det må være et mål at skolelokaler som i dag brukes på kveldstid av frivillige og amatørkulturen skal oppgraderes og utrustes slik at de kan gi tilfredsstillende kvalitet.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Kulturhuset i Fyllingsdalen har stått høyt oppe på agendaen i mange år. Ved fullføring av bybane til Fyllingsdalen så står alt klart for realisering av et nytt kulturhus på bussterminal tomten. Et kulturhus som skal være helt og holdent et kulturhus og ikke et tilskudd til idrettsorganisasjonene som også trenger en plass i Fyllingsdalen.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– SV ønsker at bydelsstyrene skal ha en større rolle i lokaldemokratiet enn hva det i dag legges opp til. Mest sentralt er at vi vil gi bydelene egne budsjettmidler å styre over. Det er samtidig viktig for oss at det ikke skal føre til en økning i byråkratiet og komplisere oppgaven for amatørkulturen og frivilligheten. Vi ønsker å gi tilhørighet og påvirkningskraft til lokale prosjekter.

– Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– SV har et ønske om å ta kampen for de unge. Å gi et godt organisert kulturtilbud for de unge er både god politikk for fremtidige amatører og profesjonelle og skaper kanskje det viktigste, engasjement. Da må vi møte de unge der de er, i mindre grad enn voksne så trekker unge til byens store scener, derfor er de lokale kulturhusene og aktivitetene det viktigste virkemiddelet for fremtidens kulturliv.

 

Ove Sverre Bjørdal er 1. kandidat for Senterpartiet.

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Kulturen har en egenverdi og skal øke livskvaliteten til den enkelte, forbedre folks psykiske helse og bidra til å forebygge kriminalitet. Bergens mange frivillige organisasjoner skaper et rikt kultur- ­ og idrettsliv, og legger grunnlaget for utvikling av gode nærmiljøer med meningsfylte aktiviteter. Senterpartiet vil støtte og stimulere kulturlivet i Bergen på en måte som styrker byens unike og særpregede kultur og dets mange rike tradisjoner gjennom ulike tiltak rettet mot amatørkulturen og frivillig sektor.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Styrke kulturhus drevet av frivillige organisasjoner, sikre øvingslokaler til de som trenger det og gi driftsstøtte til scener og kulturhus som er åpne for amatørkulturen
– Øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner, og da spesielt foreninger drevet av og for ungdom.
– Sikre frivillige lag- og organisasjoner bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser, blant annet som høringsinstanser.
– Tilrettelegge alle kulturinstitusjoner for funksjonshemmede ved å gjøre dem universelt utformet.
– Lag og organisasjoner skal ha god tilgang til å presentere seg på steder der det ikke er andre naturlige offentlige møtesteder f. eks. kjøpesentra.
– At kommunen skal bidra til at ungdom i frivillige lag og organisasjoner får økt kunnskap om ledelse og økonomiforvaltning.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Senterpartiet har vært pådrivere for kulturhus i alle bydelen gjennom mange år, slik også for Fyllingsdalen. Huset er planlagt plassert på tomten som fylkeskommunen i dag bruker til kollektivterminal. Denne blir frigjort når bybanen er ferdig. Områdeplanen kommer i 2020.Dette kan utvide arealet. Vi håper at kulturhuset kan bli realisert så raskt bybanen er ferdig, dvs. kring 2023.

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Vi ønsker at bydelstyrene skal bli aktive pådrivere og påvirkere ved at det tildeles midler som disse fordeler til ulike tiltak lokalt. Videre ønsker vi å reversere nedbyggingen av kulturkontorene i bydelene og knytte disse opp mot bydelsstyrene. Vi har foreslått dette i bystyret, men har til nå blitt nedstemt. Det er bydelsstyrene som vil ha best oversikt over hva som skjer lokalt. Disse vil derfor kunne stimulere og binde sammen aktivtiter bedre enn en sentral kommuneledelse kan.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Vi ønsker å styrke kommunens tilrettelegging for amatørkulturen gjennom støtte til lokale for amatørkulturen, samt utleie av kommunale bygg. Vi vil gi støtte til ulike lag og organisasjoner som bygger opp om amatørkulturen, særlig for barn og unge og andre ressurssvake grupper. Vi vil stimulere bredden både for at flere skal få ta del, men også for å skape grobunn for at talent skal få utvikle seg. Også profesjonelle startet som amatører en gang.

 

Mona Høgli er 2. kandidat og svarer på vegne av partiet MDG.

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Alle skal kunne engasjere seg i kulturlivet, kunstneriske uttrykk er en sentral del av et levende demokrati og meningsfulle liv, immaterielle verdier som kultur må få større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende, materielt forbruk. MDG vil arbeide for at det er en lav terskel for å kunne både skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk, på tvers av nasjonaliteter og generasjoner.  
Vi vil støtte institusjoner der kulturer møtes og samarbeider, for eksempel Fargespill og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS). Gjennom direktevalgte bydelsstyrer vil vi sikre lokal makt over de ressursene kommunen skal bidra med til amatørkulturen, 

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Mangel på øvingslokaler er en hemsko for mange. Vi vil sikre rimelige øvingslokaler. Vi vil også i større grad åpne opp offentlige bygninger som skoler til bruk for organisasjoner i lokalmiljøet. Kulturskole er viktig for å gi barn og unge et fundament for å uttrykke seg gjennom ulike kunstuttrykk. Vi vil styrke tilbudet og sørge for at kulturskolen er mangfoldig, rimelig og holder et høyt faglig nivå.
Bibliotekene er viktige kulturformidlere, og MDG vil legge til rette for at bibliotekene kan fylles med ulike typer innhold slik at de får tilbud som flest mulig av innbyggerne kan ha glede av, her vil amatørkulturen ha en viktig funksjon.

Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk?
– Vi har ikke satt en dato, men i vårt program står følgende: «Fyllingsdalen er den eneste bydelen som ikke har et kulturhus, og vi vil arbeide for å få realisert det vedtatte kulturhuset i Fyllingsdalen så snart som mulig.»  

Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– MDG har programfestet at vi vil opprette direkte folkevalgte bydelsstyrer med egne bydelsbudsjetter og innflytelse over saker som gjelder kultur, fritid og bomiljø. Det er beboerne selv som best vet hvordan lokalmiljøet fungerer, og vi vil gi bydelsstyrene ansvar og myndighet til å vedta hvordan kulturlivet skal utvikle seg. 

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Hvis MDG får bestemme, vil Bergen bli en blomstrende kulturby der kulturen vises i gatene gjennom åpen scene for musikere og andre kunstnere i byrommet, mer gatekunst og levende lokalmiljø der offentlige bygninger åpnes opp til bruk for amatørkulturlivet. Bydelsstyrene får ansvar for budsjetter og kan støtte lokal amatørkultur. Det vil være rimelige og gode tilbud i kulturskolen. Vi vil også styrke estetiske fag i skolen, det er også med på å synliggjøre hvor viktig det er for mennesker å uttrykke seg kunstnerisk.
Klima og miljø og kultur henger sammen. Vi vil arbeide for å få mest mulig miljøvennlige kulturarrangement og vi vil stille miljøkrav til arrangører for å få festivalstøtte.  

 


Tallak Rundholt er politisk rådgiver for kulturbyråd Julie Andersland og svarer på vegne av partiet Venstre:

Hvordan skal man videreutvikle Amatørkulturbyen Bergen?
– Venstres kulturbyråd Julie Andersland har hatt ansvaret for å lage den gjeldende amatørkulturplanen. Vi i Venstre er stolte av denne planen og vil prioritere å gjennomføre den. 
Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?
– Det viktigste er å gjennomføre Amatørkulturplanen og følge opp med konkrete bevilgninger i budsjettene. 
Når står kulturhuset i Fyllingsdalen klar til bruk
– Forhåpentligvis så snart som praktisk mulig, bare området blir frigjort etter at byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er ferdig.
Hvordan tenker dere at nye bydelsstyrer kan være med å påvirke det lokale amatørkulturlivet?
– Venstre har lenge kjempet for at bydelsdemokratiet skal gjeninnføres. Vi er overbevist om at det vil gjøre at flere kommer til å delta i lokaldemokratiet og at det blir enklere for lokale aktører å bli hørt 
– Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?
– Venstre vil fortsette med den politikken vi fører for amatørkulturlivet nå, med ambisiøse planer og større budsjetter til amatørkulturtiltak. 

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan