Kulturstrategi for eldre

– Strategien har mange gode forslag og ambisjoner for alle i amatørkulturen som har levd en stund og har en hverdag med mer fritid enn arbeidstid, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Målet med Kulturstrategi for eldre er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på eldres ressurser og potensial og er bevisst på at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.
De neste 40 årene vil antallet nordmenn over 67 år doble seg og Amatørkulturrådet merker godt at flere eldre engasjerer seg i det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet.
– Seniordans og kulturhistorie-sjangeren utmerker seg med en spesielt stor økning i medlemstall og engasjerte eldre. Men også generelt i mange andre sjangre er det stadig flere godt voksne som er veldig aktive. Det er jo ikke slik at man går av med pensjon i amatørkulturen, snarere tvert i mot er det mange som starter, eller kommer tilbake til frivillig kulturaktivitet, når man gir seg i arbeidslivet.


– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle “som har levd en stund” til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  


Jeg har en forventning til at kulturstrategien for eldre vil bevisstgjøre kulturinstitusjoner, frivillig kulturliv, og alle aktører knyttet til produksjon og formidling av kunst og kultur om betydningen av eldres kompetanse for et levende kunst- og kulturliv. Det ligger et uutnyttet potensial i å inkludere eldre som aktivt medvirkende i drift og utvikling av byens kunst- og kulturliv. Denne strategien skal oppfordre til å tenke nyskapende omkring hvordan vi bygger broer og samspill mellom generasjoner, når det gjelder drift og utvikling av kunst- og kulturlivet i Bergen. Videre ser jeg at det er viktig å utvikle strategier for å få den eldre del av befolkningen til aktivt å ta del i det mangfoldige tilbudet som byens aktører tilbyr. Dette gir god folkehelse, øker livskvalitet og gir en bedre alderdom for byens eldre, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Kulturstrategi for eldre er en femårsplan frem til 2025 og i dag fredag 12. februar ble den sendt ut på høring med fire ukers frist. Alle er velkommen til å sende innspill til høringsutkastet og Amatørkulturrådet inviterer spesielt våre medlemsorganisasjoner, som har en hovedvekt av “godt voksne” medlemmer, til å ta kontakt med synspunkter og kanskje også forslag til flere gode tiltak som bør inkluderes i Kulturstrategi for eldre.

Høringsutkastet lastes ned som PDF her


Det er mange som nå…

– Hvordan kan vi motvirke dette mens vi venter på at alt blir bra?
– Vi har siden koronapandemien stengte samfunnet for snart et år siden hatt ukentlige digitale treff på Zoom. Hver onsdag i samme tidsrom som øvingene, men ikke lengre enn maks halvannen time. Folk kan bli ganske slitne av lange digitale møter, forteller Nina Rolland, leder i Arne Musikforening.

Janitsjarkorpset i Arna er et av landets eldste og de 43 musikerne har prioritert å ha foredrag på de ukentlige digitale treffene som de har kalt Kaffe&Korps.  
– Ja, vi har hatt mange ulike foredrag som ikke bare går på det musikkfaglige, men tema knyttet opp mot helse og sosiale utfordringer som i mer eller mindre grad rammer de fleste av oss som savner å kunne møtes og drive med amatørkulturaktivitet.
På egen hånd har janitsjarkorpset funnet frem til interessante foredragsholdere som har tatt opp tema som motivasjon, mental helse i en vanskelig tid, forventninger og hvordan glede seg over både små og store mål i fremtiden.
– Det har vært veldig spennende foredrag som jeg tror alle i korpset har satt stor pris på. Vi har brukt lokale foredragsholdere fra Bergen og jeg tror at det er veldig viktig å ta opp disse temaene i en vanskelig tid.

Hvordan planlegger dere for «normal» aktivitet i 2021?
– Nei, det har vi innsett blir veldig vanskelig, men vi finner stor motivasjon i å tenke på vårt store 150 års jubileum i 2027. DET kommer til å bli bra!

Kulturkonferanse 29. januar

– Hvordan har det endret kulturlivet for aktørene selv og publikum?
– Hvilke erfaringer kan vi ta med oss i planleggingen fremover mot en trygg og god «åpning» av kulturbyen Bergen?


Kulturbyråd Katrine Nødtvedt inviterer neste fredag alle kulturinteresserte til å følge den digitale konferansen:

Korona møter kultur – om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid.

Både profesjonelle og amatører deler sine erfaringer og Amatørkulturrådet skal sammen med Norges Musikkorps Forbund snakke om hva som har vært koronaens betydning for aktivitet og rekruttering i amatørkulturen.

Konferansen er gratis å følge på internett og strømmingen starter fredag 29. januar kl. 11.00. Program og link til konferansen her

Ekstraordinær husleie

Utendørs, bedriftskantiner, møterom på arbeidsplasser og kreative digitale øvinger. Noen har klart dette uten store kostnader, mens andre igjen har betalt husleie i alternative øvingslokaler. Slik blir det nok en stund fremover og kan man da søke om å få dekket ekstraordinære husleiekostnader i alternative lokaler?

– Ja, tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet kan gi støtte til husleieutgifter. Vi har allerede gitt støtte til husleie til flere kor og korps, men det gjelder først og fremst til enkeltøvinger eller seminarer som man for eksempel av plasshensyn og avstandsregler må gjennomføres i store nok lokaler, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver amatørkultur i Bergen kommunes fagavdeling kunst og kulturutvikling

De mest brukte øvingslokalene er typisk barneskoler og kommunale kulturlokaler. Disse er gratis å bruke, men i mange tilfeller for små til at alle kan samspille på grunn av avstandsregler.
– Vi kan ikke gi ukentlig fast tilskudd til et helt nytt øvingslokale som koster penger å leie, men er positiv at man finner frem til et lokale som gjør at man kan få øvd sammen.

Tilskuddsordningen Lokal kulturaktivitet her

Store nok øvingslokaler

Dette spørsmålet stilte Amatørkulturrådet, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd til korene og korpsene i Bergen denne uken.
– Bakgrunnen er avstandsreglene på 1,5 og 2 meter som gjør at de største korene har behov for store øvingslokaler for å kunne gjennomføre fellesøvelser,
sier Annlaug Hus i Norges Korforbund Hordaland.

I dag har paraplyorganisasjonene hatt møte med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og diskutert utfordringene knyttet til store nok øvingslokaler.
– Vi tok også opp at det er viktig at alle rektorer har samme forståelse for at amatørkulturen skal ha tilgang til å øve på skolene. Flere skolekorps har opplevd at de ikke får slippe til på skolene, selv om det fra Bergen kommune er sagt tydelig at det skal man, sier Janne-Christin H. Rabben i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.
Kulturbyråden lovet å følge dette opp med skolebyråden og oppfordret korene og korpsene til å søke om tilskudd til husleie-utgifter når man har behov for et stort lokale til samspill-øvinger.
– Vi fikk positiv tilbakemelding på ideen om å finne et et stort lokale som kan benyttes til samspill og samsynging. Dette vil vi nå jobbe videre med, basert på at over halvparten av korene og korpsene svarte at dette ville de benytte seg av i det kommende vår-semesteret, sier Geir Eikenes i Amatørkulturrådet i Bergen.
– Skal korene og korpsene etterhvert komme skikkelig i gang, så kan man ikke bare fortsette med mindre gruppe- og digitale øvinger i lang tid fremover. Øvinger med samspill og samsynging må til for at det forhåpentligvis snart kan bli konserter, påpeker Marius Dale Romslo i Vestland Musikkråd.

Og når tiden kommer for å arrangere konserter, fikk Kulturbyråden en utfordring om å kartlegge hvilke konsertlokaler i Bergen som har fastmonterte stoler 😉

Vi gleder oss til

(Intervju med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt nederst)

Kjære alle amatørkulturutøvere,
Det som skulle bli et år for feiring av Bergens 950-årsjubileum ble alt annet enn et festår. 2020 har vært et år preget av krise, drastisk omstilling, og en konstant veksling mellom dystre utsikter og forsiktig optimisme.

Stengte møteplasser og krav om avstand har gjort jobben med å samle, inkludere og skape blitt nærmest umulig. Når verden er snudd på hodet, er det ekstra viktig med ildsjeler som strekker seg langt for å gjøre verden litt bedre. Takk for din innsats i et krevende år!

Jeg håper nyåret bringer bedre tider og flere muligheter til å møtes.

God jul,

Klem Katrine
Byråd for kultur, mangfold og likestilling
Bergen kommune

Søk ekstraordinært tilskudd for avlyste arrangement i november

Bystyret vedtok 16. desember at også amatørkultur-organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen:
«Ekstraordinær tilskuddsordning for kompensasjonsmidler til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet 2020.»

Det er satt av 10 millioner kroner.

Vi oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å søke på denne tilskuddsordningen, men vær oppmerksom på følgende kriterier:

  • Det åpnes for at det frivillige kulturlivet kan søke på tilskuddsordningen. Dette gjelder utelukkende for arrangementer i perioden 7. – 30. november der amatører inngår, men som har et tydelig profesjonelt preg.
  • Søknadsfristen er fredag 18. desember kl. 23.59.
  • Søknadsskjema: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6572

Mer informasjon om vedtaket fra Bystyret finner dere her:
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2019-2023/behandlede-saker/kultur-og-idrett/har-bestemt-regler-for-ekstraordinart-tilskudd-til-kunst-og-kultur

For spørsmål vedrørende selve søknaden kan dere kontakte:

Spesialrådgiver i Bergen kommune Synnøve Marie Vik
Epost: Synnove.vik@bergen.kommune.no  telefon 971 44 741.

Rådgiver i Bergen kommune Ragni Stoltenberg
Epost: Ragni.Stoltenberg@bergen.kommune.no  telefon 408 11 085

Forbud mot øvinger i amatørkulturen frem til 20. desember

Byrådet har tirsdag ettermiddag 15.12 vurdert mulighetene for å endre den lokale forskriften med forbud møt øvinger i amatørkulturen. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt sier dette til Amatørkulturrådet:

– Som varslet på fredag, ønsket byrådet å se an smittesituasjonen tidlig denne uken, for å se om man kunne gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for øvinger. Dessverre er dagens vurdering at det fortsatt ikke er mulig å gjøre endringer i den lokale forskriften. Gjeldene forskrift varer frem til søndag 20.12, og man må trolig regne med at det ikke gjøres noen endringer på det som går på øving før det.

Avgjørelse om å åpne for øvinger i amatørkulturen utsatt:

Inntil videre må man forholde seg til forskriften slik den foreligger, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Det betyr at amatørkulturaktivitet, øvinger i kor og korps, fremdeles må vente til over helgen på en avgjørelse om det åpnes opp for øvinger før jul.
– Jeg vet at det var mange som håpet på et positivt svar i dag, og jeg er lei meg for at tallene ikke har sunket nok denne uken til at vi kunne slippe opp.
Hva menes med “tidlig neste uke”?
– Mandag eller tirsdag neste uke.

Det betyr at vi dessverre må avlyse, og skuffer nok mange som hadde et håp om at vi fikk gjennomført våre svært populære og tradisjonsrike julekonserter i Åsane Kulturhus, sier Bjørn Berentsen, dirigent i Bergen Nord Kammerkor.
Koret satt absolutt siste frist i dag fredag for julekonsertene 21. og 22.12, ettersom det var helt nødvendig å bruke helgen til å øve for å kunne gjennomføre tre utsolgte julekonserter sammen med Solveig Kringlebotn.
– Ja, vi skulle ha klart julekonsertene med drøyt 30 av våre sangere om vi kunne brukt denne helgen for å øve. Når det er sagt, så respekterer vi avgjørelsen, og så får vi diskutere om vi kan se frem mot en nyttårskonsert.
Bergen Nord Kammerkor skulle hatt 3 x 50 tilskuere på Julekonsertene og hadde også mottatt 139.000,- i stimuleringsmidler fra staten.
– De må vi nok betale tilbake, hvis vi ikke Abid Raja lar oss få benytte dem i 2021.

Åpnes det opp før øvinger i amatørkulturen før jul?

Kulturbyråden bekreftet at byrådet ser på muligheter for at det kan åpnes opp for amatørkultur- øvinger og møter for alle over 20 år før jul, men kunne ikke love at det blir en realitet. Smittesituasjonen de neste dagene og flere andre hensyn, vil være med på å avgjøre om kor, korps og andre KAN møtes for å øve før julaften. En oppdatering er ventet fredag 11. desember, kanskje før.

Tirsdag kveld 8. desember intervjuet Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen, kulturbyråden om byrådet HAR kommet nærmere en avgjørelse om å åpne opp for amatørkulturaktivitet.