Kulturstrategi for eldre

– Strategien har mange gode forslag og ambisjoner for alle i amatørkulturen som har levd en stund og har en hverdag med mer fritid enn arbeidstid, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Målet med Kulturstrategi for eldre er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på eldres ressurser og potensial og er bevisst på at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.
De neste 40 årene vil antallet nordmenn over 67 år doble seg og Amatørkulturrådet merker godt at flere eldre engasjerer seg i det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet.
– Seniordans og kulturhistorie-sjangeren utmerker seg med en spesielt stor økning i medlemstall og engasjerte eldre. Men også generelt i mange andre sjangre er det stadig flere godt voksne som er veldig aktive. Det er jo ikke slik at man går av med pensjon i amatørkulturen, snarere tvert i mot er det mange som starter, eller kommer tilbake til frivillig kulturaktivitet, når man gir seg i arbeidslivet.


– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle “som har levd en stund” til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  


Jeg har en forventning til at kulturstrategien for eldre vil bevisstgjøre kulturinstitusjoner, frivillig kulturliv, og alle aktører knyttet til produksjon og formidling av kunst og kultur om betydningen av eldres kompetanse for et levende kunst- og kulturliv. Det ligger et uutnyttet potensial i å inkludere eldre som aktivt medvirkende i drift og utvikling av byens kunst- og kulturliv. Denne strategien skal oppfordre til å tenke nyskapende omkring hvordan vi bygger broer og samspill mellom generasjoner, når det gjelder drift og utvikling av kunst- og kulturlivet i Bergen. Videre ser jeg at det er viktig å utvikle strategier for å få den eldre del av befolkningen til aktivt å ta del i det mangfoldige tilbudet som byens aktører tilbyr. Dette gir god folkehelse, øker livskvalitet og gir en bedre alderdom for byens eldre, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Kulturstrategi for eldre er en femårsplan frem til 2025 og i dag fredag 12. februar ble den sendt ut på høring med fire ukers frist. Alle er velkommen til å sende innspill til høringsutkastet og Amatørkulturrådet inviterer spesielt våre medlemsorganisasjoner, som har en hovedvekt av «godt voksne» medlemmer, til å ta kontakt med synspunkter og kanskje også forslag til flere gode tiltak som bør inkluderes i Kulturstrategi for eldre.

Høringsutkastet lastes ned som PDF her


Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan