Vedtekter

Vedtekter for Amatørkulturrådet i Bergen (sist endret på årsmøte, 15 juni 2013).

§ 1 Organisering

Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig, partipolitisk nøytralt og uavhengig organ.

Under Amatørkulturrådet hører kulturorganisasjoner, lag, kulturgrupper og lokale kulturråd.

§ 2 Formål

Amatørkulturrådet skal arbeide for at byens befolkning gis en mulighet til å utøve og oppleve kultur ut fra sine ønsker og behov.

Amatørkulturrådet skal være en positiv verdiskaper og pådriver i bysamfunnet for å styrke amatørkulturens vilkår. Rådet skal derigjennom styrke sin posisjon som drivkraft for kulturlivet.

Amatørkulturrådets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, likeverd og lojalitet. All kulturell aktivitet skal bygge på grunnverdier som kulturglede, fellesskap, inkludering, mestring og opplevelse.

§ 3 Oppgaver

Amatørkulturrådet skal:

 • Styrke amatørkulturens rolle og rammevilkår i Bergen kommune
 • Styrke samarbeidet mellom alle frivillige kultur- og amatørkulturorganisasjoner i Bergen kommune
 • Amatørkulturrådet skal være et felles talerør for det frivillige kulturlivet overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets egne fellesorganisasjoner
 • Dokumentere og synliggjøre bredden i amatørkulturlivet.
 • Være en utviklingsarena og skape møteplasser mellom det offentlige og amatørkulturlivet.
 • Være arrangør av den årlige Amatørkulturkonferansen for frivillig kulturliv.

§ 4 Medlemsskap

Alle kulturorganisasjoner som har sitt virke innenfor amatørkulturlivet og eller som har hovedvekt av sitt arbeid innen amatørkulturområdet kan være medlem av amatørkulturrådet.

Medlemsskapet er gyldig når laget/organisasjonen har bekreftet sitt medlemskap og har en ansvarlig kontaktperson valgt av medlemsorganisasjonen. Amatørkulturrådet i Bergen har ikke medlemskontingent.

§ 5 Høyeste myndighet

Årsmøte er Amatørkulturrådets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes årlig innen 1.mai.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling sendes kontaktperson i de ulike medlemsorganisasjonene. De aktuelle organisasjonene skal ha hatt medlemskap i Amatørkulturrådet i Bergen i minst 3 måneder.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

§ 7 Stemmerett, valgbarhet, tale og forslagsrett

Stemmerett har hvert styremedlem i Amatørkulturrådet i Bergen og 2 representanter fra hver medlemsorganisasjon. For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Samtlige frammøtte blant medlemsorganisasjonene har tale og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Det kan ikke velges representant som er ansatt i en medlemsorganisasjon. Bergen kommune har rett til å møte, og har talerett, men ikke stemmerett.

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være blant de stemmeberettigede representantene. Dette gjelder og for sekretær.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de fremmøtte representantene
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta budsjett
 • Foreta valg av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

Leder velges for 1 år. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år hver. Hvert år er minst to styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 1 år. Valgkomite, bestående av leder og to medlemmer, velges for 1 år. Revisor velges for 1 år.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøtet
 2. Vedtak av styret
 3. Skriftlig krav fra 2/3 av medlemslagene

§ 11 Vedtektsendring

Endringer i vedtekter for Amatørkulturrådet kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Et enstemmig styre for amatørkulturådet kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige lovendringer mellom årsmøtene. Lovendringsforslaget skal behandles og godkjennes på første årsmøte.

§ 12 Oppløsning

Amatørkulturrådet kan bare oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 av avgitte stemmer. Ved en eventuell oppløsing skal alle eiendeler tilfalle Bergen kommune.

§ 13 Styret

Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på årsmøte. Leder velges på årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Valgte varamedlemmer har møte og talerett i styremøter, men kun stemmerett når de møter for et av medlemmene.

Styrets representanter bør gjenspeile hovedsjangrene i amatørkulturlivet.

Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med det formål og de oppgaver som er vedtatt av årsmøtet. Styret skal være saksforberedende til årsmøtet.

Styret kan være arbeidsgiver for personell ansatt for å ivareta særskilte oppgaver for amatørkulturrådet og det frivillige kulturliv-/amatørkulturlivet i Bergen.

§14 Signatur

Rådet forpliktes ved signatur av leder og ett styremedlem i fellesskap.

§15 Bankfullmakter

Styret kan beslutte hvem som skal ha tilgang til rådets bankkonto (disposisjonsfullmakt eller nettbanktilgang).

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan