AMATØRKULTURPOLITIKK

I Amatørkulturrådets fredagsbrev har vi invitert de politiske partiene i Bergen til å svare på spørsmål om Amatørkulturbyen Bergen. Under kan du lese om amatørkulturpolitikken til Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt. Gjør deg opp en mening – og stem på det partiet som har den BESTE amatørkulturpolitikken!

Helge Stormoen fra Fremskrittspartiet, byråd for kultur i Bergen Kommune:

frpHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Amatørkulturbyen Bergen er en konsekvens av kulturbyen Bergens store ambisjoner på kulturfeltet, og alle de dedikerte menneskene som bruker fritiden sin på meningsfulle kulturaktiviteter. Amatørkultur er viktig for Fremskrittspartiet og det er viktig for Bergen. De siste fire årene har vi prioritert amatørkultur fordi vi vet at det favner bred blant alle samfunnslag, og at det gir mening og merverdi for alle de innbyggerne som er eller blir engasjert i kultur. Det er viktig at vi har en tett dialog med du ulike aktørene på amatørkulturfeltet og spesielt med Amatørkulturrådet for å bli oppdatert og få innspill slik at vi sammen med aktørene kan utvikle Bergen videre som en amatørkulturby.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Det er tre ting som vi som politikere kan gjøre. Det første er at vi må ha en tett og god dialog med amatørkulturen slik at vi har kunnskap og kompetanse på hva som er behovet. Det andre er arealer og lokaler. Her må vi som politikere se enda mer på hvordan vi kan øke sambruk med andre offentlige bygg. Disse må også inkorporeres i Aktiv By, slik at man enkelt kan finne hva lokaler som er tilgjengelig og hvordan man kan booke disse. Det tredje er tilskudd. Her kan vi som politikere være med å støtte og styrke amatørkulturen.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Det er en pågående prosess både i Åsane og Fyllingsdalen med å få etablert kulturhus. Dette er noe vi som politikere lenge har sagt et viktig å få på plass. I Åsane har man jobbet sammen med Hordaland Fylkeskommune om en intensjonsavtale og dette vil bli tatt opp til bystyre og fylkesting i løpet av høsten.

I Fyllingsdalen har kulturrådet sammen med idretten jobbet med et utkast til rom- og funksjonsprogram for et felles kultur- og idrettsanlegg og fått tilskudd fra Bergen kommune for å gjøre dette. Her er det viktig at vi som politikere holder tempo oppe slik at vi får realisert kulturhus i Fyllingsdalen så raskt som mulig.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner? (Kulturminneregistrering)

– Bergen kommune registrerer kulturminner i alle de områder som kartlegges i forbindelse med regulering. Dette er et viktig arbeid slik at viktige kulturminner ikke ødelegges. Å få en sentral database er vi positive til, men dette må ses i sammenheng med den økonomiske situasjon Bergen kommune befinner seg i.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen?

– Vi ønsker å styrke amatørkulturen, med tettere dialog, prioritere fremtidige økninger i tilskudd til amatørkultur og mer tilgjengelighet til offentlige bygg og arealer.

 

Oddny Miljeteig fra SV, nestleder i komite for kultur i Bergen Kommune:

svlogo copyHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Amatørkulturbyen Bergen heng saman med utviklinga av både Kulturskulen, Den kulturelle beremeisen, Den kulturelle skulesekken, Den kulturelle spaserstokken – og kulturskuletimen som noverande regjering diverre har teke vekk. Kulturskuletimen er garantien for at alle born uavhengig av bakgrunn får oppleva smakebitar av ulik kultur. SV kjem ikkje til å gje oss før vi har fått kulturskuletimen attende og kulturskulen billegare. Amatørkultur er ikkje «sekunda» kultur. For SV er amatørkulturen viktig og eit mål i seg sjølv og på ingne måte ein «liksomkultur». Amatørkultur er kultur! – og også eit lim mellom menneske og i lokalsamfunna i byen vår. Difor må amatørkulturen få merksemd frå kommunen – og prioriterast som den verdien han er.

Det må eksistera gode ungdomstilbod i alle bydelar. Ungdomskulturen er mangfaldig og nyskapande, og det må gjevast rom for breidde i ungdommen sine kulturtilbod og kulturaktivitetar.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Vi må syta for at de har stader å utfalda dykk, å øva – og å framføra. SV er arge for at skulebygg ser ut til å krympa kvadratmeter for kvadratmeter slik at det ikkje vert plass til instrument og utstyr for korps, til dømes. For amatørkulturen i kvardagen tenkjer SV at skulebygga er dei viktigaste lokala som finst og at vi også må tenkja på det når skulebygg vert planlagde og bygde. Og så må vi syta for at det er nok kroner på kulturbudsjetta til at de amatørkulturheltane ikkje må bruka like mykje tid på loppemarknader og lotteri som de får bruka på sjølve amatørkulturen. Det er også vår plikt å syta for at amatørkulturen skal kunna henta inn profesjonelle til inspirasjon, undervisning, regi m.m.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Kjem SV i ein fleirtalskonstellasjon etter valet, skal desse kulturhusa på plass så snart det reint praktisk er råd. Åsane og Fyllingsdalen har venta altfor lenge!

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner? (Kulturminneregistrering)

– Så snart det er praktisk mogleg etter valet! SV går dessutan til val på å atterreisa Ekserserbygget og at det skal bli brannmuseum i den gamle brannstasjonen i sentrum. Vi vil at Bergen kommune med støtte frå staten skal oppretta eit selskap som overtar og pussar opp dei verneverdige sjøbodane frå 1600- og 1700-talet i Sandviken.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen?

– SV vil fylgja opp vedtekne kulturplanar med nødvendige løyvingar. Vi vil støtta møteplassar mellom majoritets- og minoritetskulturar og ha eit særskilt auga for at jenter/unge kvinner vert oppmuntra som kulturaktørar. SV vil styrkja biblioteka som kunnskapsbasar og møteplassar og byggja nytt bibliotek i Indre Arna og Laksevåg. Vi vil tilbakeføra Bergen kino til kommunal drift – og vi vil stoppa kommersialiseringa/byromsreklamen av og i våre felles offentlege byrom.

 

Ove Sverre Bjørdal, bystyrerepresentant for Senterpartiet og 1. kandidat til bystyret i Bergen Kommune:

Basic CMYKHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Bergens mange frivillige organisasjoner er grunnfjellet i Amatørkulturbyen, og må sikres stabil og forutsigbar støtte. Også Kulturskolen har en viktig rolle i utviklingen av Amatørkulturbyen. Ventelistene må reduseres, og tilbudet må styrkes i alle bydelene.

Kulturhus drevet av frivillige organisasjoner mener vi må få støtte. Videre er det et mål for oss å gi driftsstøtte til scener og kulturhus som er åpne for amatørkulturen, f.eks. Kulturhuset Logen. Slik den økonomiske situasjonen i Bergen er nå må dette gradvis fases inn.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Amatørkulturen skal være for alle. Amatørkulturlivet må sikres lokaler i alle bydeler. Kommunale bygg skal stilles gratis til disposisjon når disse står ledige. Barne- og ungdomskulturen må prioriteres. Kulturskolens samarbeid med skole, SFO, lokale kor, lokale kulturorganisasjoner, skolekorps og Den kulturelle skolesekken må videreutvikles. Vi mener at kulturskoletimen i SFO må gjeninnføres, men dette betinger statlig medvirkning. Alle øvingslokaler og kulturinstitusjoner skal være universelt utformet, alle skal kunne delta i kulturlivet gjeninnføres. Men dette forutsetter at staten er med på dette.

Frivillige lag- og organisasjoner må sikres bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser. Ordningen med ”kulturkort”, som gir ungdom og studenter rabatt på konserter, teater, utstillinger mm må videreutvikles i samarbeid med fylkeskommunen.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Det er svært beklagelig at Fyllingsdalen og Åsane har måttet vente så lenge på sine kulturhus. Senterpartiet har programfestet at alle bydeler skal ha sine kulturhus. Vi har i våre budsjettforslag de siste årene satt av midler til planlegging av husene. Nå er vi glad for at Åsane får sitt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Vi er også glad for at det er konkret arbeid med å få dette på plass i Fyllingsdalen, men den prosessen må fremskyndes.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

– For å hindre at uerstattelige kulturminner ødelegges, må det snarest gjennomføres en grundig registrering av kulturminner i hele Bergen. Disse registreringene skal ligge som premiss i overordnede planer. Historielag og andre som gjør et viktig arbeid med kulturminner må støttes. Byantikvaren må styrkes.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?

– Frivilligheten skal være sikret økt tilgjengelighet i offentlige bygg i alle bydeler, og køene i kulturskolen skal være redusert. Det er vårt mål at Kulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen er ferdig bygd og tatt i bruk. Vi ønsker også å overføre mer midler til amatørkulturen. Vi vil likevel må ta forbehold om nivået på dette i forhold til den vanskelig økonomiske situasjonen om Bergen kommune nå er i. Vi vil også trekke frem at amatørkulturen er et prioritert området i Senterpartiets program for fylkestingsvalget. Der vil vi sette av en egen budsjettpott knyttet til amatørkulturen adskilt fra den profesjonelle.

 

Eivind Hermansen, fraksjonsleder for Høyre i Komite for kultur i Bergen Kommune:

hoyreHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Amatørkulturen i Bergen er stadig i utvikling og det skjer mye bra på feltet. Vi vil prioritere frivillige organisasjoner når mulighetene er der, og vi ønsker å bygge videre den gode dialogen vi allerede har med amatørkulturen, og vil gjerne invitere til videre samarbeid og dialog om hvordan vi kan bedre vårt engasjement i amatørkulturen i Bergen. Amatørkulturbyen Bergen må utvikles, fordi det er et viktig og avgjørende bidrag til den profesjonelle kulturen som byen vår er veldig kjent for. Det er viktig og tilrettelegge slik at det blir lette å drive med amatørkultur.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Amatørkultur skal være for alle, og terskelen for å delta skal være så lav som mulig. Det er derfor viktig at vi som politiske partier bidrar med det vi kan for å hjelpe amatørkulturen frem. Alle må være med å løfte amatørkulturen. En arena for amatørkultur er studentkulturen, samt andre frivillige organisasjoner som bidrar til å løfte amatørkulturmiljøet. Vi må anerkjenne og tildele midler der det er mulig for at amatørkulturorganisasjoner overlever. Vi må også støtte opp om frivilligheten som er en stor del av amatørkulturen.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Det jobbes kontinuerlig med kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen. Dette er også et samarbeid med fylkeskommunen, men vi kan ikke si konkret når husene står ferdig. Det som er viktig er at det er på prioriteringslisten, og er viktige tiltak for at kulturbyen Bergen skal vokse og nå ut til flest mulig.

Når det gjelder kulturhus i Åsane blir rom- og funksjonsprogram ferdigstilt i juni og intensjonsavtale med Hordaland Fylkeskommune skrives som sak til politisk behandling i september/oktober både til Fylkestinget og Bystyret.

Kulturrådet i Fyllingsdalen har nedsatt et utvalg bestående av idrettslag og kulturorganisasjoner. De har fått tilskudd for å utarbeide en skisse til rom -og funksjonsprogram for et idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. Dette arbeidet er viktig og må jobbes raskt slik at vi får satt fortgang i prosessen med ferdigstillelse av kulturhus for Fyllingsdalen.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – Kulturminneregistrering i Bergen Kommune gjøres i den forstand at alle områder som skal reguleres blir kartlagt. Bergen kommune har ikke en felles stor database for kulturminneregistrering, men har likevel god oversikt over kulturminner i sentrum. Dette arbeidet blir fulgt opp videre til høsten.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?

– Amatørkulturen ivaretas gjennom driftstilskudd til paraplyorganisasjoner og til Amatørkulturrådet. I tillegg gis tilskudd til det enkelte korps og kor og øremerket tilskudd til elitekorps. Arbeidet med retningslinjer for bruk av offentlige lokaler er påbegynt og dette vil komme amatørkulturen til gode gjennom økt tilgjengelighet. Utover dette er amatørkulturen storbruker av lokale kulturbygg, bydelshus og ungdomshus mm. Høyre er en garantist for at det frivillige kulturliv fortsatt skal ha forutsigbarhet og gode vilkår i Bergen kommune.

 

Kristelig Folkeparti og Rebekka Ljosland, medlem av komite for kultur i Bergen Kommune:

krfHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– KrF tror man utvikler amatørkulturbyen gjennom å satse på en god balanse mellom amatørkultur og profesjonell kultur. Likevel har den profesjonelle kulturen vært i størst fokus de siste årene, og KrF ønsker å satse mer på amatørkultur i årene som kommer.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

Det viktigste vi som politikere kan gjøre er å legge til rette for at amatørkulturen har lokaler i være i, i tillegg til å gi mer midler enn i dag til barne- og ungdomskultur. Generelt er det også svært god primærforebygging at barn, unge og voksne får gode verdier gjennom å ha det kjekt, meningsfulle aktiviteter og et større sosialt nettverk. Det er i god helsepolitikk å ha et rikt amatørkulturliv. I tillegg skjer mye av kulturutviklingen i bydelene, og KrF har vedtatt i vårt program at vi vil ha øvingslokaler til ungdom i alle bydeler og økt støtte til flere kultur og kunsttiltak i bydelene.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen har vært et tema alt for lenge. Kulturhusene skulle stått der for lenge siden. Likevel har det vært krevende å finne riktige lokaler og ikke minst å finne penger nok når først lokalitetene er på plass. Dette blir en viktig valgkampsak, og KrF ønsker å realisere disse så fort som mulig.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – Bergen starter så fort som mulig med registrering av byens kulturminner, men dette er ikke det som vil bli prioritert først i en så krevende økonomisk situasjon som Bergen er i nå.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i Bergen de neste fire årene?

– Vi vil prioritere amatørkulturen foran den profesjonelle kulturen i årene som kommer. Kulturskolen har et stort rom i mitt kulturhjerte, fordi den blant annet utvikler mange unge mennesker til å bli store kunstnere. De er blant annet viktig for å ha en sunn balanse mellom amatørkulturen og den profesjonelle kulturen. Vi ønsker å gi alle førsteklassinger prøvetime i kulturskolen, og gi økt støtte til kulturskolen slik at alle som søker får plass innen kort tid. Vi har også vedtatt at rusfrie kulturarrangementer for barn og unge skal få økt støtte slik at man kan inkludere flere barn og unge i amatørkulturen.

 

Miljøpartiet De Grønne og Sondre Båtstrand, 1. kandidat til Bystyret i Bergen:

mdgHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Alle skal ha mulighet til å dyrke og oppleve kultur, og da er det viktig med en lav terskel for både å kunne skape- og å glede seg over et mangfold av kulturuttrykk.» Amatørkulturen har en helt sentral plass her, da dette er arenaen hvor alle kan få prøve seg og glede seg over å utøve kunst og kultur på egen hånd.

For å utvikle Bergen som amatørkulturby er det selvfølgelig viktigst med gode støtteordninger, men det er også viktig at politikerne lytter til signalene fra kulturfeltet og tar disse på alvor. Det er aktørene selv som vet hvor skoen trykker, og som kan gi innspill til politikerne om hva som må til for å utvikle Bergen som amatørkulturby.

Flere møtepunkter og samtalearenaer mellom politikere/byråkrater og amatørkulturfeltet kan derfor være fruktbart. Det er også viktig å sørge for god differansiering mellom tilskuddene til henholdsvis amatør- og profesjonell kultur slik at man hele tiden kan evaluere om det bevilges nok penger, og slik at amatørprosjekter ikke skal konkurrere med profesjonelle.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Økte bevilgninger har vært nevnt, men lokaler og øvingsarenaer er også viktig. I så måte vi vil vi trekke fram punkt 16.11 i programmet vårt hvor det står: «Åpne skoler og offentlige bygg for bruk av foreninger, kultur og organisasjoner på ettermiddagen». Det finnes mye ledig kapasitet i offentlige bygninger på ettermiddags- og kveldstid, og vi vil i større grad enn i dag ta denne kapasiteten i bruk. Vi vil også sikre rimelige øvingslokaler til musikere, opprette flere lovlige grafittivegger og redusere egenbetalingen i kulturskolen.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Vi har programfestet realisering av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane, så hvis MDG får hånden på rattet etter valget vil dette være en viktig kultursak for oss. Den eksakte datoen for når de står ferdig er det naturlig nok vanskelig å være konkret om, men oppstart bør skje i løpet av neste valgperiode.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – I en by som Bergen med mange kulturminner og høyt utbyggingspress haster det med å få registrert kulturminner. Dette er en sak vi vil støtte, selv om vi ikke eksplisitt har programfestet kulturminneregistrering.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i
Bergen de neste fire årene?

– Livskvalitet, frivillighet og muligheter til kreativ utfoldelse står i sentrum av den grønne ideologien. Vi ser ikke på kultur som noe som kommer til sist hvis det er noe igjen, men et grunnleggende menneskelig behov som politikerne må ta på alvor. Spesielt viktig er det at alle har tilgang til ikke bare å oppleve kultur, men også være med på å skape den, på egne premisser ut fra egne forutsetninger. På denne måten skaper vi gode fellesskap og positive alternativer til den økende kommersialiseringen av samfunnet. I et slikt perspektiv er amatørkultur svært viktig, og hvis Miljøpartiet De Grønne kommer til makten vil man se at vi tar amatørkulturen på alvor i mye større grad det som gjøres i dag. Man vil også oppleve en større vilje til å satse penger på amatørfeltet gjennom slike tiltak som vi har beskrevet over, nettopp fordi vi mener at amatørkultur har en viktig demokratisk funksjon.

 

Arbeiderpartiet og Siw-Anita Lien, fraksjonsleder i Komite for kultur i Bergen Kommune:

ap Hvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Kulturbyen Bergen må bygges på en sunn balanse mellom amatør- og profesjonell kultur. Dette er viktig for begge. Amatørkulturen er selve grunnsteinen i kulturlivet, det er her rekrutteringen skjer. Vi må tilby gode arenaer som er tilgjengelig for alle, og særlig barn og unge. Derfor er satsingen på kulturskolen så viktig. Kulturtilbudet i ute i bydelene spiller en sentral rolle. Vi har programfestet at hver bydel skal ha et eget kulturhus i løpet av kommende valgperiode.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Vår viktigste oppgave som politikere er å sørge for at aktørene har gode rammer for virksomheten sin. Dette gjelder ikke minst tilbud om, og forutsigbarhet rundt egnede lokaler. Det er vår oppgave å sørge for at kommunen er en forutsigbar samarbeidspartner og støttespiller for de ulike miljøene. Videre må vi sørge for å forvalte midlene vi har tilgjengelig på kultur på en best mulig måte i samarbeid med aktørene. Vi må som politikere være lydhøre ovenfor hvor skoen trykker.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Vi i Arbeiderpartiet har vært tydelige på at dette er en av de kulturinvesteringer som er aller viktigst å realisere raskt. Vi har de siste årene foreslått å bevilge oppstartsmidler over budsjettet, slik at prosjektet kunne komme i gang. Dette er en av sakene hvor høstens valg har direkte innvirkning. Vi kan love at om vi vinner valget, så vil kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane stå øverst på vår prioriteringsliste for kulturinvesteringer.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – Kulturminnene våre er en viktig del av kulturarven, og dermed også vår felles identitet. Dette arbeidet bør starte så raskt som overhode mulig. Dette er en viktig sak for Arbeiderpartiet, noe vi har vært tydelige på i de siste års budsjettprosesser i Bergen bystyre. Vi har foreslått ekstra midler for registrering av kulturminner, både for årene 2013 og 2014.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i
Bergen de neste fire årene?

– Arbeiderpartiet har vist gjennomgående i de siste årene at vi er villige til satse på kultur generelt, og amatørkultur spesielt. Dette gjenspeiler seg i våre budsjettforslag for de siste årene, så vel som i programmet vi nå går til valg på. Bruk av budsjettmidler på kulturfeltet handler ikke om økonomisk uansvarlighet, men å se på et godt kulturtilbud som en god fremtidsinvestering for byen vår. Et levende amatørkulturliv er en forutsetning for at Bergen skal være en god by å bo i.

 

Venstre og Åsta Årøen som sitter i Komite for kultur i Bergen Kommune:

venstre

Hvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Her er det viktig gå lytte til organisasjonene og ildsjelene. Dagens frivillghetsplan er et eksempel på gode ønsker, men med liten forankring hos de man skal samarbeide med…

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til rette for amatørkulturaktørene?

– Styrking av lokale kulturkontor er viktig, slik at det blir enklere å søke midler m.m. Nok tilgang til hus og lokaler er også viktig.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Åsane – 2017?, Fyllingsdalen 2018-19.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – I budsjettet er det lagt inn at det skal lages en handlingsplan, det er naturlig at denne blir forløperen til kulturminneplan, noe som Bergen skjemmer seg ut med å være den eneste kommunen i Hordaland som ikke har.

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i
Bergen de neste fire årene?

– Tror det blir bedre forankring og dialog. Eksempelvis Åsane, der byråden sier nei til lokalt brukerråd. Et merkelig standpunkt. Innspill er bra og fremmer kreative prosesser og nye ideer!

 

Rødt og førstekandidat på listen, Sofie Marhaug:

logoHvordan skal man utvikle Amatørkulturbyen Bergen?

– Rødt mener kjennskap og kunnskap om ulike kulturelle uttrykk stryker demokratiet og folks muligheter til å endre samfunnet. Vi mener det er viktig at kulturen får utfolde seg på sine egne premisser. Kulturlivet i Bergen skal ikke dikteres av kommunale eller statlige planer og strategier, men først og fremst skapes av kulturlivet selv. Like viktig som å sikre de store institusjonene grunnfinansiering er det å ha romslige og rimelige stipendordninger til frittstående kunstnere og kulturarbeidere.

– Vi vil arbeide for å øke overføringene til kor, korps og orkester, og vi mener at ungdom selv skal få styre en større del av sin ungdomstid gjennom sjølstyrte ungdomshus i alle bydeler og at det skal opprettes fritidsklubber i alle bydeler, og de som fortsatt er i drift skal bevares. En annen måte å tilrettelegge for å utvikle og bevare amatørkulturen er gjennom å gi alle bydeler et fullverdige kulturhus i tilknytning til bydelssentre med fullverdige scene- og øvingsfasiliteter.

– Alle skal ha lik tilgang til kultur, uansett etnisitet, alder, klasse, kjønn og funksjonsgrad.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å legge best mulig til
rette for amatørkulturaktørene?

  • Sikre god og rimelig tilgang til øvingslokaler og forestillingslokaler. Tilstrekkelig kommunal støtte, spesielt til de gruppene som driver kostnadskrevende aktiviteter (i første rekke korps og orkester). 
  • Tilrettelegge for godt samarbeid med kulturskolen på de feltene der det er relevant.
  • Sørge for at nye skoler og andre relevante kommunale nybygg må ha øvingslokaler som tilfredsstiller nasjonale krav til akustikk.
  • Gi amatørkulturfestivaler i Bergen må få gode betingelser for drift, og stille lokaler og byrom til disposisjon for disse
  • Tilrettelegge slik at amatørkultur kan utøves på bibliotekene, også på bydelsbibliotekene.

Når står bydelskulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen klar til bruk?

– Begge bør kunne være klar til bruk i 2018/2019, avhengig av hvor reguleringsplan m.m. blir løst og hvor fort byggene kan reises.

Når starter Bergen med registrering av byens mange kulturminner (Kulturminneregistrering)

 – Så snart som mulig!

Hva blir bedre om dere får legge politikken for amatørkulturlivet i
Bergen de neste fire årene?

– Vi arbeider for at amatørkulturen skal få god, rimelig og forutsigbar tilgang til øvingslokaler og lokaler egnet til forestilling/fremvisning. Den kommunale støtten blir økt fra dagens nivå, spesielt for de gruppene som driver med kostnadskrevende kultur.

– I byggeprosjekter skal amatørkulturens krav tas hensyn til slik at nye og rehabiliterte skoler får gode øvingslokaler for amatørkulturen.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan